Momenteel zijn wij syndicus van 120 gebouwen in en rond Roeselare.
Als syndicus bestaat onze taak uit het financiële, technische en administratieve beheer van de vereniging van mede-eigenaars.

Ontdek op de interactieve kaart hieronder waar wij actief zijn.

 • Financieel beheer

  Financieel beheer

  Wij beheren het vermogen van uw VME.
  Dit bestaat uit het opstellen van de jaarlijkse afrekening en begroting, het innen van provisies voor het werk- en reservekapitaal en het voeren van de boekhouding.


 • Technisch beheer

  Technisch beheer

  Als syndicus staan wij in voor het up-to-date houden van de gemeenschappelijke delen en technische installaties van uw gebouw, conform de wet- of regelgeving.


 • Administratief beheer

  Administratief beheer

  Wij organiseren de algemene vergaderingen, optimaliseren de contracten en treden op voor- en in naam van uw VME.

Wonen in mede-eigendom stelt eigenaars van een appartement voor kleine en grote uitdagingen.  Niet enkel de administratieve taken maar ook financiële planning en technisch beheer maken een belangrijk deel uit van de dagelijkse werking van de vereniging van mede-eigenaars (VME).

De wet op de mede-eigendom bundelt de bevoegdheden in 1 persoon:
de syndicus.

Na de grondige wijziging van de wetgeving in 2010 zijn taken zoals boekhouding, financiële planning en beheer, technische en juridische begeleiding en ondersteuning van de mede-eigendom nog belangrijker geworden.

Beroep doen op een professioneel syndicuskantoor, die jullie de weg wijst in de verschillende regelgeving en correcte toepassing ervan, is de dag van vandaag onmisbaar.

Pouille Property Management maakt het verschil door haar aanpak, kennis en ervaring.

Het werkdocument voor de syndicus is de basisakte.  In deze akte staat de werking van de residentie beschreven : welke quotiteiten/aandelen heeft uw appartement, het reglement van mede-eigendom met de verschillende verdeelsleutels, het reglement van inwendige orde om een goede samenleving te garanderen… Kortom de basisakte met zijn statuten is heilig voor de syndicus.

De syndicus volgt de plichten van de mede-eigenaars op, treedt streng en correct op wanneer de wet op de mede-eigendom, de basisakte of het huishoudelijk reglement niet nageleefd wordt. Hij ziet toe op correcte betalingen van de mede-eigenaars en hanteert het juridisch aspect bij invorderingen en inbeslagnames.

Daarnaast is het ook de taak van de syndicus om als een goed huisvader zorg te dragen voor uw mede-eigendom.  Zo onderhandelen wij steeds de beste prijs en voorwaarden bij onderhoudsfirma’s en andere leveranciers.  Door ons bestaand volume gebouwen beheren wij jullie residentie met raamcontracten zodat wij de beste prijzen kunnen bekomen.

Pouille Property Management werkt met een gespecialiseerd softwarepakket, conform de regelgeving (genormaliseerd rekeningstelsel voor dubbele boekhouding).  Deze software kan uitgebreid worden met het online raadplegen van verslagen, offertes, afrekeningen, info voor mede-eigenaars…

Dit resulteert in een transparant beleid met alle mede-eigenaars. 
Zoals wettelijk bepaald, wordt een rekencommissaris aangesteld door de Algemene Vergadering die toezicht houdt op de boekhouding van de VME en die daarover verslag uitbrengt op de AV.  Voor gebouwen met meer dan 20 kavels is ook een Raad van Mede-eigendom verplicht. Hun taak is de goede werking van de syndicus controleren en hem bijstaan waar nodig.

Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd. Eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV.

Pouille Property Management is aangesloten bij het BIV (Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars) waardoor de vereiste kwalificaties en een sluitende deontologie verzekerd zijn. Bovendien is Sophie Pouille rechtstreeks verkozen in de Uitvoerende Kamer van het BIV voor een periode van 4 jaar. Zij neemt examen af van stagiair-makelaars en beraadslaagt en beslist in de lopende tuchtdossiers.

Wij zijn ook een erkend CIB kantoor (Confederatie van Immobiliënberoepen van België).  CIB is de drijvende kracht achter de professionalisering van het beroep.  Zij waakt over haar leden en staat hen bij zodat een CIB makelaar een goed opgeleid en uitstekend geïnformeerde beroepsbeoefenaar is. Zo blijven wij op de hoogte van de evoluties op de markt en volgen wij periodiek bijscholing.

Sophie Pouille is penningmeester bij CIB West-Vlaanderen, bestuurslid in CIB-Vlaanderen en actief in de werkgroep vastgoedbeheerders bij CIB Vlaanderen.

Baptiste Cobbe is bestuurslid in CIB West-Vlaanderen.

Pouille Property Management behaalde een quality label uitgegeven door de Verenigde Mede-eigenaars; deze wordt ook jaarlijks geëvalueerd.